Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna RODO

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), informuję o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Natoni sp. z o.o. z siedzibą w Janczewicach przy ul. Jedności 119 (05-506), wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0001008585, NIP: 9512475917, REGON: 382085109, kapitał zakładowy w wysokości 100.000 zł („Administrator”). Kontakt e-mail do Administratora: biuro@natoni.pl.

2) Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w związku z:

  • nawiązaniem z Panem/Panią kontaktu i złożeniem Panu/Pani oferty świadczenia usług oferowanych przez Administratora, w tym potwierdzenia Pana/Pani zgłoszenia (żądania) oraz zakresu usług, jakie mają być u Pana/Pani świadczone oraz wystawienia dokumentu potwierdzającego zamówienie z Pana/Pani strony (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • nawiązaniem i realizacją stosunku umownego zawartego z Panem/Panią (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • koniecznością wykonywania obowiązków z zakresu rozliczeń finansowych, w tym podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  • realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora (celem dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z łączących Administratora z Panem/Panią stosunków umownych) (art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

– w innych przypadkach, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i w celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

3) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem złożenia Panu/Pani oferty świadczenia usług oferowanych przez Administratora lub potwierdzenia Pana/Pani zgłoszenia (żądania) wynikającego z wypełnionego przez Pana/Panią formularza lub potwierdzania zakresu usług, jakich oczekuje Pan/Pani od Administratora lub wystawienia dokumentu potwierdzającego zamówienie z Pana/Pani strony lub nawiązania i wykonania umowy zawartej między Panią/Panem a Administratorem, bądź też wynika z realizacji obowiązków wynikających z ww. przepisów prawa lub jest niezbędne do realizacji celów wynikających z ww. prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Brak podania przez Panią/Pana wszystkich wymaganych danych osobowych będzie stanowić przeszkodę do przedstawienia Panu/Pani oferty, potwierdzenia zgłoszenia lub zamówienia, a w konsekwencji nawiązania i realizacji umowy o współpracę. W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

4) Dane przez Panią/Pana udostępnione nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

5) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w ww. celach, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców: upoważnionym pracownikom Administratora lub kontrahentom Administratora zaangażowanym w realizację umowy zawartej między nim
a Panem/Panią, operatorom pocztowym, firmom kurierskim, jak również organom władzy publicznej, podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa; podmiotom współpracujących z Administratorem na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia (np. podmiotom współpracującym w zakresie ochrony ubezpieczeniowej, usług teleinformatycznych, takich jak hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych).

6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. wskazanych celów, w zakresie zawierania lub realizacji umowy między Panią/Panem a Administratorem, przez okres do czasu zakończenia procesu zawierania umowy lub jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla realizacji przez Administratora uzasadnionego interesu administratora określonego powyżej. W zakresie, w jakim wyraziła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych po rozwiązaniu bądź wygaśnięciu umowy, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania tej zgody.

7) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystane do profilowania Pani/Pana lub do zautomatyzowanego podejmowania decyzji względem Pani/Pana.

8) Przysługują Pani/Panu odpowiednie prawa wynikające z RODO, tj.:

  • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  • prawo do żądania usunięcia danych osobowych;
  • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • prawo do przenoszenia danych osobowych w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę oraz gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się z Administratorem (wykorzystując podane dane kontaktowe) i poinformować go z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

9) W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Organem nadzorczym wobec Administratora w zakresie danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).