Akcjonariat

Zarząd Natoni S.A. („Spółka”) informuje, że zgodnie z treścią ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019r. poz. 1798), akcje Spółki podlegają dematerializacji, co oznacza, że nie będą posiadać formy dokumentu. Moc obowiązująca dokumentów akcji wygasa z dniem 1 stycznia 2021 roku. Wobec powyższego tworzy się Rejestr Akcjonariuszy. Za akcjonariusza wobec Spółki będzie uznawać się wyłącznie osoby, które zostały wpisane do Rejestru Akcjonariuszy. Do dnia 30 września 2020 roku zostanie zwołane Walne Zgromadzenie, podczas którego zostanie podjęta uchwała w przedmiocie wyboru podmiotu, który będzie prowadził Rejestr Akcjonariuszy Spółki. Rejestr Akcjonariuszy jest jawny dla Spółki oraz dla jej akcjonariuszy. Nabycie akcji (lub ustanowienie na akcjach ograniczonego prawa rzeczowego) następuje w momencie dokonania odpowiedniego wpisu w Rejestrze Akcjonariuszy. O zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółka poinformuje akcjonariuszy zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem, w tym na stronie internetowej Spółki. Do dnia 30 września 2020 roku Spółka wezwie po raz pierwszy akcjonariuszy do składania w siedzibie Spółki dokumentów akcji, które posiadają. Akcjonariuszom, którzy złożą dokumenty akcji do Spółki, wydane zostanie pisemne pokwitowanie.

 

Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji w spółce

Natoni S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000771322, „Spółka”), na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) po raz pierwszy wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. przy ul. A. Branickiego 15 lok. 141, 02-972 Warszawa.